Bra att ha koll på inför IT-budget

Efter en lång period av lågkonjunktur är återigen företagens benägenhet att investera inom ny teknik på uppgång. Tecken på ekonomisk återhämtning och en mer stabil omvärld har gjort att företag lämnat sina försiktiga planer och börjat spendera mer på IT år 2015.

Enligt undersökningsföretaget Gartner förväntas de världsomspännande IT-investeringarna att öka med 2,1 % från 2014 till 2015. En annan positiv trend ser vi baserat på uppskattningarna från verksamma IT-chefer. Sammanfattningsvis fann undersökningen att de totala IT-investeringarna förväntas öka med ca 5 %.

Men vad som är särskilt anmärkningsvärt och intressant är hur företagen spenderar sina budgetar. Tillväxten inom ny teknik visar att denna del kommer att vara lika med eller viktigare än andra affärsenheter.

Förändrade IT Prioriteringar

IT fokus för många företag håller på att förskjutas från operativa frågor till strategiska och organisatoriska prioriteringar. Fler företag investerar i teknik för att stödja tillväxtmöjligheter och öka produktiviteten.

Detta resulterar i ett mer strategiskt och affärsfokuserat tänk då det kommer till IT-strategi. Enligt en gemensam publikation från Techrepublic och ZDNet svarade 68 % av företagen att deras IT-avdelningar bidrog mer till de företagsgemensamma affärsmålen än vad de gjorde för tre år sedan.

I undersökningen från Tech Pro Research svarade nästan två tredjedelar av de tillfrågade att förbättrad effektivitet och affärsprocesser var en viktig prioritering. Produktiviteten var en annan stor fråga. Nio av tio tillfrågade svarade att en ökad produktivitet genom ny teknik var medel eller högprioritet.

Undersökningen som genomfördes av CIO magazine visade också att företag börjar förändra sin syn på IT. Företagsledare förändrar sina IT-budgetar från att endast täcka basverksamheten till att skapa mervärde genom att satsa mer på edge-liknande funktionalitet såsom mobilt, kundvård och diverse olika molnlösningar.

På samma sätt visade undersökningen från CEB att en tredjedel av den globala IT-budgeten år 2015 gick till innovation och affärsutveckling. Endast femtiosju procent anslogs för drift, support och underhåll, vilket är en minskning med 63 % från 2011.

Framgångsrika företag går mot Molnet, Mobilt och Big Data

Vad vi kan se är att molnlösningar, säkerhet i molnet, mobilt, dataanalys och delade tjänster kommer att leda områden för IT-utgifterna 2015.

I takt med att användningen av mobila enheter fortsätter att öka förväntas företagen att möta kundernas behov i flera sammanhang. Dessa nya krav kommer att tvinga företag att anpassa sin övergripande strategi för mobilt. Användarupplevelsen och säkerhetsfrågan kommer med all säkerhet att få en större uppmärksamhet under 2016.

Molnlösningar har avancerat i takt med ökningen av mobila enheter. Företagen kommer att behöva använda molnet för att ta itu med externa affärsprocesser och andra basala frågor som har gäckat interna affärssystem i åratal. När företagen försöker att behålla sin konkurrenskraft, kommer molnbaserade lösningar sannolikt att bidra till en ökad produktivitet och effektivitet samt underlätta produktlanseringar.

Investeringar i ”big data” förväntas hjälpa till i detta avseende. Många företag funderar på att använda dataanalys för att fatta bättre affärsbeslut, förbättra marknadsföring och förbättra kundupplevelsen.

Övergången till molnet innebär dessvärre andra typer av säkerhetshot än de som vi inte sett så mycket utav tidigare. Många företag kommer därför att investera en betydande del av sina IT-budgetar på säkerheten i sina data, nätverk och datorinfrastruktur.

För att kunna göra plats i budgeten för dessa utgifter måste företagen spara in på andra utgifter. Som en del av deras besparingsinsatser, har många företag redan flyttat en del av sina IT- och affärsfunktioner till en outsourcing modell.

Dessa omstruktureringsplaner syftar till att ge mer standardiserade IT-processer, en högre grad av automatisering och en minskning av driftskostnaderna. Analytiker tror att denna trend kommer att växa år 2016.

 Transformering av IT och dess roll i företagets affär

Infrastruktur och säkerhet är fortfarande en fundamental del av IT-verksamheten. Emellertid har förbättring av verksamheten nu blivit kärnan av uppdraget för IT-avdelningen. Både då det kommer till små och stora företag.

Företagen inser behovet av att utnyttja den nya tekniken. De införlivar IT i sina övergripande strategier, både för att behålla sina nuvarande system och för att driva innovation.

Teknik spelar nu en roll i varje aspekt av ett företag. Som ett resultat, kan företagen inte längre ha råd att koppla bort denna del från sina beslutsprocesser.

De som misslyckas med att koppla den tekniska aspekten med bolagets affär och den övriga verksamheten riskerar att sätta sig i en konkurrensnackdel gentemot andra aktörer. Denna konservativa hållning kan vara det största hindret för att underlätta tillväxt genom djärvare satsningar inom IT.

Våra bästa tips

  • Ta kontakt med er IT-avdelning/IT-partner för att diskutera företagets framtida affär, och vad IT skulle kunna göra för att stötta.
  • Börja gärna smått. Men börja!
  • Glöm inte bort IT-säkerheten, och se över er IT-policy i och med övergång till molnbaserade och mobila tjänster.

Var tipsen till nytta?

Ta del av tips, nyheter och guider på mail. Våra prenumeranter får även tillgång till samtliga guider i Atrox supportportal!

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner